fbpx

מילון מונחים

  • א
  • ב
אובדן כושר עבודה מקצועי

בדומה לשאר ביטוחים אלה, נועדה הפוליסה להעניק פיצוי כספי שישולם למבוטח מדי חודש בחודשו בקרות מקרה הביטוח. אולם, הייחודיות שבפוליסה זו הוא בכך שהיא מתייחסת לאובדן כושרו המקצועי הספציפי...

בדומה לשאר ביטוחים אלה, נועדה הפוליסה להעניק פיצוי כספי שישולם למבוטח מדי חודש בחודשו בקרות מקרה הביטוח. אולם, הייחודיות שבפוליסה זו הוא בכך שהיא מתייחסת לאובדן כושרו המקצועי הספציפי

בדומה לשאר ביטוחים אלה, נועדה הפוליסה להעניק פיצוי כספי שישולם למבוטח מדי חודש בחודשו בקרות מקרה הביטוח. אולם, הייחודיות שבפוליסה זו הוא בכך שהיא מתייחסת לאובדן כושרו המקצועי הספציפי

קרא עוד סגור
אובדן כושר עבודה זמני

תקופה חלקית בה יהא זכאי המבוטח, לתשלום פיצוי על פי תנאי הפוליסה. על פי רוב, תחום הזמן המגדיר אובדן כושר עבודה זמני מתפרש על פני שנתיים מיום קרות מקרה הביטוח. כלומר, תקופת תגמול בת ...

תקופה חלקית בה יהא זכאי המבוטח, לתשלום פיצוי על פי תנאי הפוליסה. על פי רוב, תחום הזמן המגדיר אובדן כושר עבודה זמני מתפרש על פני שנתיים מיום קרות מקרה הביטוח. כלומר, תקופת תגמול בת

תקופה חלקית בה יהא זכאי המבוטח, לתשלום פיצוי על פי תנאי הפוליסה. על פי רוב, תחום הזמן המגדיר אובדן כושר עבודה זמני מתפרש על פני שנתיים מיום קרות מקרה הביטוח. כלומר, תקופת תגמול בת

קרא עוד סגור
בא כוח

זהו אדם המייצג אדם אחר, לרבות תאגיד, כדין, בהרשאתו של האדם או התאגיד הממנה, הפועל בשמו ומייצג את אינטרסיו. בפוליסות הביטוח המקובל בדרך כלל, לציין את המבוטח או בא כוחו החוקי" והכוונה היא לכל גורם אשר הוסמך והורשה לפעול בשם האדם המבוטח או תאגיד אחר מול המבטחת.

זהו אדם המייצג אדם אחר, לרבות תאגיד, כדין, בהרשאתו של האדם או התאגיד הממנה, הפועל בשמו ומייצג את אינטרסיו. בפוליסות הביטוח המקובל בדרך כלל, לציין את המבוטח או בא כוחו החוקי" והכוונה היא לכל גורם אשר הוסמך והורשה לפעול בשם האדם המבוטח או תאגיד אחר מול המבטחת.

זהו אדם המייצג אדם אחר, לרבות תאגיד, כדין, בהרשאתו של האדם או התאגיד הממנה, הפועל בשמו ומייצג את אינטרסיו. בפוליסות הביטוח המקובל בדרך כלל, לציין את המבוטח או בא כוחו החוקי" והכוונה היא לכל גורם אשר הוסמך והורשה לפעול בשם האדם המבוטח או תאגיד אחר מול המבטחת.

זהו אדם המייצג אדם אחר, לרבות תאגיד, כדין, בהרשאתו של האדם או התאגיד הממנה, הפועל בשמו ומייצג את אינטרסיו. בפוליסות הביטוח המקובל בדרך כלל, לציין את המבוטח או בא כוחו החוקי" והכוונה היא לכל גורם אשר הוסמך והורשה לפעול בשם האדם המבוטח או תאגיד אחר מול המבטחת.

קרא עוד סגור
ייעוץ בוואטסאפ ייעוץ בפייסבוק